1972-12-24 Alter to Zahavy, Y., ORIGINAL.jpeg

1972-12-24 Alter to Zahavy, Y., ORIGINAL.jpeg